Module

การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ Creative Problem Solving

การเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล พื้นฐานการควบคุมขั้นตอนวิธีประมวลผล การสร้างและใช้งานโมดูล การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์และฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล องค์ประกอบการสร้างแผนภูมิ และการส่งข้อมูลต่อให้ผู้ใช้

Programming. Data structure. Control structure. Module creation and usage. Data input from files and database. Data management. Graph creation. Presentation of data to users.

การแนะนําคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ เคร่ืองมือผลิตภาพและการประยุกต์เพื่อการ เขียน การวิเคราะห์ และการนําเสนอข้อมูล อินเตอร์เน็ต เครื่องมือสือ่ ประสมและการประยุกต์เพ่ือการส่ือสาร และการวิจัย เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์เพ่ือการแก้ปัญหา

Introduction to computer software and operating systems. Productivity tools and their applications for writing, analyzing and presenting information. Internet, multimedia tools and their applications for communications and research. Mathematical tools and their applications for problem solving.

การทําความเข้าใจปญหาและปจจัยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีการแก้ปญหาอยางเปนระบบ ความคิดเชิง สร้างสรรคและการคิดแนวขวาง เทคนิคและเครื่องมือชวยสร้างแนวคิดและคําตอบ การรู้จักสังเกตและสงสัย ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ตรรกะและเหตุผลวิบัติ การรับฟงอยางมีวิจารณญาณและการโต้แย้งด้วยเหตุผล การแก้ปัญหาภายใต้ความไม่แน่นอน

Understanding problems and their related factors. Systematic problem solving methodologies. Creative mindset and lateral thinking. Techniques and tools for creating ideas and solutions. Observant and questioning mind. Facts and opinions. Logic and fallacy. Critical listening and rational argument. Problem solving under uncertainty.

ศึกษาอัลกอริทึมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน ประกอบไปด้วย Optimal Stopping. Explore/Exploit. Sorting. Caching. Scheduling. Bayes’s Rule. Overfitting. Relaxation. Randomness. Networking. Game Theory.

Study computer science algorithms that can be applied to decision making problems: Optimal Stopping. Explore/Exploit. Sorting. Caching. Scheduling. Bayes’s Rule. Overfitting. Relaxation. Randomness. Networking. Game Theory

เครื่องมือและเทคนิคในการเป็นผู้บริหารที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อน กระบวนการในการตั้งปัญหาทางธุรกิจ การได้มาซึ่งข้อมูล การพัฒนาและการสื่อสารผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ การสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยข้อมูล

Tools and techniques to become a data-driven manager. Process of reframing a business question. How to obtain it. Deriving and communicating insights from the analysis. Building competitiveness from data.

การคิดเชิงออกแบบ Design Thinking

กิจกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการคิดการออกแบบ การเอาใจใส่เพื่อทำความเข้าใจกับปัญหา การสร้างความคิด ขัดเกลาความคิด และการสื่อสาร การสร้างต้นแบบและการทดสอบผู้ใช้

Foundational activities related to design thinking. Empathizing to understand the problem. Ideation, Iteration, and Communication. Prototyping and user testing.

การระบุลักษณะสำคัญของพฤติกรรมมนุษย์และอธิบายถึงผลกระทบต่อการออกแบบระบบโต้ตอบการวิจารณ์และการออกแบบ ระบบเชิงโต้ตอบตามความสามารถและพฤติกรรมของมนุษย์ การอธิบายธีม จากสังคมศาสตร์และปฏิสัมพันธ์ของคอมพิวเตอร์มนุษย์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบโต้ตอบ การใช้รายการตรวจสอบการใช้งานและวิธีการวิเคราะห์แบบเป็นทางการ

Identifying key features of human behavior and describe their impact on the design of interactive systems. Critiquing and designing interactive systems based on human capabilities and behavior. Describing themes from social sciences and human computer interaction and how they relate to interactive system design. Using checklists and formal analysis methods.

ความหมายของโครงการ และความสำคัญของการบริหารโครงการ การวางแผนการดำเนินงานของโครงการทางดิจิทัล การสร้างกลุ่มงาน การกำหนดขอบเขต และบทบาทของสมาชิกกลุ่ม การจัดกำหนดการ และการกำหนดทรัพยากร การประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ การสร้างแผนงานด้วยตารางปฏิบัติงาน การวางแผนและการกำหนดเวลาโครงการ การวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการเพื่อการตัดสินใจและการควบคุม

Project definition and significance of project management; project planning, project network and role of network’s members. Project resources management. Project cost estimation. Project Planning and Scheduling. Project analysis and evaluation for decision making and monitoring

กลยุทธ์การออกแบบการบริการในธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม สายการบิน ธุรกิจขายปลีก และธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ นักศึกษาจะได้รับมอบหมายกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง และใช้เทคนิคการออกแบบการบริการ เพื่อแก้ปัญหา ร่วมกันออกแบบการบริการ และสร้างต้นแบบสำหรับการแก้ปัญหา

Service design strategies in service businesses such as hotels, airlines, retails, and healthcare. Students will be assigned with real-life case study. Using the service design techniques, students will be solving problems, co-designing the service, and prototyping solutions.

การดำเนินการวิจัยและระบุความต้องการของผู้ใช้ การประยุกต์กลยุทธ์การคิดและการแสดงภาพเพื่อสื่อสารกับโซลูชัน การประยุกต์ข้อเสนอแนะจากการทดสอบของผู้ใช้เพื่อแก้ไขหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือบริการที่เป็นไปได้

Apply state of the art design thinking method in order to solve real world business and industry problems and present the results to stakeholders

ธุรกิจ นวัตกรรม และการประกอบการ Business, Innovation and Entrepreneurship

สมรรถนะทางนวัตกรรม กลยุทธ์การสร้างสมรรถนะทางนวัตกรรม อุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรม ความพร้อมทางนวัตกรรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของนวัตกรรม โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรม และลักษณะผู้นำที่นำไปสู่นวัตกรรม การรักษาไว้ซึ่งนวัตกรรม แนวคิดพื้นฐานของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโอกาส และพัฒนาองค์กรใหม่ และแนวทางการใช้แนวคิดนี้ในการประยุกต์กับโอกาสและสถานการณ์ของธุรกิจจริง พัฒนาและสามารถสื่อสารแนวคิดธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Innovation Capability. Strategy for building innovation capacity. Barriers to innovation. Innovation Readiness. Manage Organization Change resulting from Innovation. Organization structure, cultures, and leadership for innovation. Sustaining Innovation. Fundamental concepts and analytical tools that help assess opportunities and develop entrepreneurial ventures, and how these concepts and tools may be applied to real world business situations and opportunities. Develop, define and clearly communicate a new business concept or initiative in an efficient, effective and compelling manner.

การใช้หลักการตลาด ที่เน้นถึงการใช้นวัตกรรมในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า คู่แข่ง พันธมิตร และสภาพแวดล้อม การวางแผนการตลาดที่ดำเนินการตั้งแต่การออกแบบแนวความคิด การกำหนด สินค้า ราคา การส่งเสริมการขาย และการกระจายความคิด สินค้า และบริการ โดยศึกษาความต้องการของผู้บริโภค ประเมินสภาพแวดล้อมของการแข่งขัน เลือกกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด

Marketing is an organizational philosophy and a set of guiding principles for interfacing with customers, competitors, collaborators, and the environment. Marketing entails planning and executing a conception, product, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services. It starts with identifying and measuring consumer needs and wants, assessing the competitive environment, selecting the most appropriate customer targets and developing a marketing strategy and implementation program for an offering that satisfies consumers' needs.

หลักการสำคัญของบัญชีการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การประเมินประโยชน์ทางการเงิน การตัดสินใจลงทุน การเปรียบเทียบการลงทุนของโครงการ

Key principles of financial accounting. Analysis of financial statement. Evaluation of financial benefits. Investment decision. Comparison of capital investment project.

หลักการที่สําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายวาด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหาการใช้บังคับกฎหมายปัจจุบันในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบทุน การระดมทุนของบริษัทโดยการออกหลักทรัพย์

Fundamental of Laws on Business and Information Technology such as Laws on Electronic Transaction, Computer-Related Crime Bills. Impact of Information technology on Intellectual Property. Problems on Enforcing Current Laws in Digital Society. Capital System. Raising Capital though Securities.

ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม

Strategic Management and Planning Concepts. Differences between planning and general management. Strategic Planning Components. Business Objectives Formulation. Techniques and Process in Strategic Planning. Business Policy Formulation. Competitive Environment. Environment Analysis. Business Strategy. Monitoring and Evaluation.

การแปรรูปดิจิทัล Digital Transformation

ความสามารถทางดิจิทัล สมรรถนะและการนำด้านดิจิทัล การปรับเปลี่ยนประสบการณ์ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับปรุงกระบวนการภายใน และการปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจ การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล การมีส่วนร่วมด้านดิจิทัล การสร้างทักษะทางดิจิทัล แพลตฟอร์มทางดิจิทัล

Digital Capability. Digital Leadership Capability. Digital-Enhanced User Experience. Internal Process Improvement. Business Model Transformation. Digital Change Management. Digital Engagement. Digital Skill Creation. Digital Platform.

เทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อการแปรรูปดิจิทัล โดยมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ผู้ใช้ เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลต่อกลยุทธ์ด้านลูกค้า การแข่งขัน ข้อมูล นวัตกรรม และคุณค่า

State of the Art Digital Technology for Transformation that focus on enhancing user experience, improving internal process, and modifying business model. How digital forces are reshaping five key domains of strategy: customers, competition, data, innovation, and value.

สมรรถนะของผู้นำในยุคดิจิทัล การนำแบบนอกกรอบ การสร้างความสัมพันธ์แบบลึก การสร้างและการนำทีมเสมือน ความร่วมมือและการสร้างคุณค่าร่วมกัน การเรียนรู้อย่างมีพลวัต การบริหารแบบ agile

Digital Leadership Capability. Leading beyond the edge. Building deep relationship. Leading and Building Virtual Team. Collaboration and Co-creation. Learning Dynamically. Agile Management.

แบบจำลองธุรกิจเบื้องต้น ธุรกิจแพลตฟอร์ม การเปลี่ยนสินค้าเป็นแพลตฟอร์ม การสร้างนวัตกรรมจากแพลตฟอร์ม การเจรจาต่อรองสำรับแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพ การปรับเปลี่ยนธุรกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิด การกินส่วนแบ่งตลาดของตัวเอง และการแข่งขัน

Introduction to Digital Business Model. Platform Business. Products to platforms conversion. Generating platform innovation. Platform startup. Existing businesses conversion. Decisions on issues of openness, cannibalization, and competition.

การประยุกต์แนวคิดการแปรรูปทางดิจิทัลเพื่อและนำไปสู่การสร้างแนวคิดและการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ต่อองค์กร และการนำเสนอผลการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

Apply digital transformation concepts and coming up with idea to transform business and present the results to stakeholders

ฝึกปฏิบัติงานภายในองค์กรทางดิจิทัลเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัลตามความสนใจและความถนัดภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การวัดผลแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ S (ใช้ได้) และ U (ใช้ไม่ได้)

Practicum in digital organizations in order to enhance students’ knowledge and skills for innovation and digita transformation based on learners’ interest and skill advised by advisor. Assessment for internships is graded into 2 grades: S (Satisfactory) and U (Unsatisfactory).

การตลาดดิจิทัล Digital Marketing

แนะนำพฤติกรรมผู้ซื้อ การตัดสินใจของผู้บริโภค พฤติกรรมการซื้อบน E-Commerce การรับรู้และความคิดแบบไม่รู้ตัว การเรียนรู้ ความทรงจำ และตำแหน่งของสินค้า แรงจูงใจและการมีส่วนร่วม การสร้างและการเปลี่ยนแปลงแนวคิด จริยธรรมผู้บริโภค

Introduction to buyer behavior. Consumer decision making. E-commerce buying behavior. Perception and unconscious thought. Learning, memory and product positioning. Motivation and involvement. Attitude formation and change. Consumer ethics and misbehavior.

ความท้าทายในการบริหารแบรนด์ในโลกดิจิทัล ความสำคัญของเนื้อหาและการกระจายเนื้อหาในช่องทางดิจิทัลต่อการสร้างแบรนด์ ผู้บริโภคยุคดิจิทัล การตลาดโดยใช้เนื้อหา สือที่ทำเองและสื่อที่ได้มา

Challenges of managing a digital brand. Effects of content and digital distribution, are integral to brand engagement. The Digital Consumer. Content Marketing. Owned Media Assets. Earned Media.

ชื่อเสียงองค์กรในยุคดิจิทัล ชื่อเสียงและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ผลกระทบของโลกออนไลน์ต่อวงจรสื่อ การบริหารชื่อเสียงออนไลน์ การป้องกันชื่อเสียง วิธีการในการบริหารชื่อเสียง

Corporate reputation in the digital age. Reputation and participatory culture. How online has changed the media cycle. Managing reputation online. Protecting a Reputation. Towards best practice reputation management.

แนะนำการตลาดดิจิทัล การแบ่งกลุ่มและกลยุทธ์การวางตำแหน่ง การบริหารการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการตลาดดิจิทัล การวัดความสำเร็จการตลาดดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ การวางแผนและพัฒนาเว็บไซต์และเนื้อหา การตลาดโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูล

Introduction to digital marketing. Segmentation, targeting, differentiation and positioning strategies. Digital marketing management. Digital marketing tools. Strategic digital marketing and performance metrics. Online consumer behaviour and psychology. Planning and developing website and content. Social Media Marketing. Digital Analytics.

หัวข้อและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การวัด และการบริหารแบรนด์ การวัดโดยตรงและโดยอ้อมของคุณค่าของแบรนด์ โครงสร้างของความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ ทางเลือกขององค์ประกอบของแบรนด์ การพัฒนาโปรแกรมทางการตลาดเพื่อมาสนับสนุนและการบริหารแบรนด์ในระยะยาว

Topics and various strategies related to building, measuring, and managing a brand. Direct and indirect measures of brand equity. Structures of desired brand knowledge. Choice of brand elements. Development of supporting marketing programs and management of brands over time.

การวิเคราะห์ทางธุรกิจ Business Analytics

การสำรวจข้อมูล การตรวจสอบคุณสมบัติของข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ได้แก่ การทำความสะอาดข้อมูล การสกัดข้อมูล และการเลือกตัวแปร

Data Exploration Investigation the properties of data and Visualizing data pre-proposing the data that include data cleaning feature extraction and feature selection

อัลกอริทึมที่ใช้ในการจัดแยกข้อมูล สมการถดถอย การแบ่งกลุ่มข้อมูล การวิเคราะห์ความสอดคล้อง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลำดับ

Algorithms for classification, regression, clustering, association analysis and sequential data analysis.

กระบวนการการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การออกแบบตัวชี้วัดด้านสมรรถภาพของธุรกิจ การสกัด เปลี่ยนแปลง และการบันทึกข้อมูล การแสดงผลข้อมูล และการออกแบบแดชบอร์ด

Data Integration from various sources. Key Performance Indicator Design. Data Extraction, Transformation, and Loading. Data Visualization and Dashboard Design.

แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลูกค้าและการตลาด การแบ่งกลุ่มตลาด การวัดความพึงพอใจ คุณค่าของลูกค้า การตัดสินใจการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์และหาจุดเหมาะสมของราคา การโฆษณา การขาย

Introduction to Marketing Analytics and Customer Analysis. Market Segmentation. Preference measurement. Customer Lifetime Value. New Product Decisions. Pricing Analytics and Optimization. Advertising. Sales Promotions.

การประยุกต์เทคโนโลยีร่วมสมัยที่เกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ การเตรียมข้อมูล และการทำเหมืองข้อมูล สำหรับกรณีศึกษาทางธุรกิจ เริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ การดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสกัดความรู้จากแหล่งข้อมูล และการนำเสนอผลการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

Apply state of the art business intelligence, data preparation and data mining techniques to a specific case study and dataset. Starting with a business objective and data, work through all stages of an appropriate methodology to extract knowledge from the data in accordance with the business objectives, and present the results to stakeholders

ความมั่นคงทางไซเบอร์ประยุกต์ Applied Cybersecurity

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตทั้งในระดับมัลแวร์ การโจรกรรมทางไซเบอร์ การเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม และสงครามทางไซเบอร์ ความเป็นส่วนตัวและการเฝ้าระวังทางไซเบอร์ เทคโนโลยีการป้องกันภัยทางไซเบอร์ การเข้ารหัส เศรษฐศาสตร์ของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและการวางแผนการกู้คืนจากภัยพิบัติ กรณีศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

Internet and Network Technology. Information System Security. Cyber Threats from Malware Cyber Crime Hacktivist and Cyber War. Privacy and Cyber Surveillance. Cyber Protection Technology. Encryption. Cybersecurity Economy. National and International Cybersecurity Policy. Critical Infrastructure Protection and Disaster Recovery Planning. Case Studies on Cybersecurity

การสืบสวนของอาชกรรมทางดิจิทัลประเภทต่างๆ บทบาทของนักสอบสวน วิธีการในการดำเนินการตรวจพิสูจน์พยาน เครื่องมือทั้งแบบเปิดรหัสและเครื่องมือ Commercial สำหรับการถ่ายภาพและการวิเคราะห์ ระบบจัดเก็บข้อมูลพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

Various different types of digital crime and investigations, role of an investigator. methodology for performing a digital forensics investigation. open source and commercial tools used for imaging and analysis; low level file system forensics.

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ กลยุทธ์การกู้คืน การพัฒนากลยุทธ์ความต่อเนื่องธุรกิจและการกู้คืน การออกแบบและการดำเนินการตามแผน BC การเตรียมพร้อมและการอบรมเตรียมความพร้อม

Business Impact Analysis. Recovery Strategy. Developing Business Continuity (BC) and Disaster Recovery Strategy. Design and Implementation of BC Plan. Preparing and Conducting Preparedness and training Programmes.

โปรโตคอลการสื่อสารทางเครือข่าย การออกแบบระบบเครื่อข่าย ระบบตรวจสอบและป้องกันการจู่โจม การติดตั้ง Firewall มาตรฐานความปลอดภัย

Networking communication protocols. Network design. Intrusion Detection and Prevention Systems. Firewall Implementation. Security Standard

การประยุกต์เทคโนโลยีร่วมสมัยที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือจากภาคธุรกิจอละอุตสาหกรรม และการนำเสนอผลการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

Apply state of the art cybersecurity technology in order to solve real world business and industry problems and present the results to stakeholders

สื่อสร้างสรรค์ Creative Media

หลักการและการแก้ไขปัญหา การโปรแกรมสื่อสร้างสรรค์แบบโครงสร้าง ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม ชนิดข้อมูล การควบคุม ฟังก์ชัน การเวียนเกิด การทดสอบและตรวจหาข้อผิดพลาด

Principles and problem solving, creative media structure programming, syntax and definition of programming language, type of variable, condition, function, recursive, testing and debugging.

ศึกษาหลักการและเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ เพื่อนำมาบูรณาการใช้สร้างสรรค์สื่อใหม่ โดยผู้เรียนสามารถกำหนดโจทย์งานสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ หรือรับปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การชี้แนะของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจและอุตสาหกรรม

Study principles and digital technology both traditional and modern style for integration new media creation. Student can define problem by themself or order actual problem from industry under coach suggestion.

ความหมายและประเภทของทฤษฎีเกม กระบวนการและส่วนประกอบเกี่ยวกับเกม การจูงใจ การออกแบบ ข้อจำกัด ประเด็น และการตระหนักจากการใช้เกมมิฟิเคชัน

Definition and type of gamification, game process and component, motivation design, limitation, issue and awareness with gamification.

ศึกษาหลักการและระเบียบวิธีการวิจัย การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบวิธีดำเนินงานวิจัย การสร้างเครื่องมือสำหรับงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย การเขียนรายงานและการนำเสนอผลการวิจัย การประยุกต์ใช้การวิจัยเพื่องานสื่อสร้างสรรค์

Principles of research methodology; problem defining; research objectives population and sample literature review; research methodology design; research tool development; data analytic for research; research report and presentation; application of research for creative media.

เป็นโครงการเพื่อสร้างงานด้านสื่อสร้างสรรค์และนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยใช้ปัญหาจริงจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยผู้เรียนจะทำงานเป็นทีมภายใต้การชี้แนะของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจและอุตสาหกรรม

Applying state of the art creative media in order to solve real world business and industry problems and present the results to stakeholders.