ยินดีต้อนรับสู่ ....หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation and Innovation)

หลักการและวัตถุประสงค์

        ท่ามกลางกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด (Exponential Change) นั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คน รวมไปถึงพฤติกรรมและความคาดหวังต่อการดำเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและดิจิทัลหากสามารถนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์ จะเป็นกลไกที่สำคัญของทุกภาคส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจโดยนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและดิจิทัลมาเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนงานและบุคลากร รวมไปถึงการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ซึ่งรวมไปถึงโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ จากการศึกษาของ MIT Initiative on Digital Economy พบว่า ธุรกิจที่นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ได้อย่างเหมาะสมจะสามารถทำกำไรได้มากกว่าธุรกิจทั่วไปในอุตสาหกรรมเดียวกันถึงกว่าร้อยละ 26% โดยเฉลี่ย นอกจากนี้ ภาครัฐยังสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมไปถึงใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นระบบและการเชื่อมโยงประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกัน

รัฐบาลไทยเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จึงประกาศนโยบาย Digital Thailand และ Thailand 4.0 เพื่อรองรับการเข้ามามีบทบาทของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการแข่งขันในโลกการพัฒนาปัจจุบันและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน หากแต่ว่า การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ประชาชน ธุรกิจ หรือรัฐบาลจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว (Agility) และเข้าใจในนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลและสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองและองค์กรได้อย่างเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสภาพการแข่งขัน ผลกระทบทั้งในแง่สังคม วัฒนธรรม และความเป็นส่วนตัว และตามลักษณะวัฒนธรรมขององค์กร

จากสถานการณ์ข้างต้น วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation and Innovation) เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศตามแนวคิดนโยบายของรัฐบาลทั้งในเรื่อง Thailand 4.0 และ Digital Economy ที่นับวันจะยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในโลกแห่งการพัฒนา และกอปรกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันในการพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้กับองค์กรในประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการนวัตกรรมและการแปรรูปดิจิทัลมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลโดยเน้นองค์ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อวางแผนและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเตรียมพร้อมของผู้เรียนทั้งในแง่ของทักษะที่จำเป็นในการที่จะอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี และทักษะในการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาธุรกิจและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่เป็นผู้ที่มีทักษะและความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยี ธุรกิจและนวัตกรรม และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ธุรกิจ สังคม และประเทศ
  • เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาการแปรรูปดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับธุรกิจในประเทศในการเติบโตและพัฒนาของธุรกิจ
  • เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ในเรื่องวิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับผู้เรียนที่ไม่จำกัดในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

หลักสูตรนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและการแปรรูปดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้จากหลายสาขาด้วยกัน โดยเนื้อหาหลักสูตร จะครอบคลุมถึงแนวโน้มสำคัญในอนาคตของการพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ทั้งในเรื่อง Digital Transformation, Design Thinking, Cyber security, Business Analytics และ Creative Media ซึ่งธุรกิจเกือบทุกแห่งในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งหากธุรกิจเหล่านี้ไม่รีบปรับตัว จะถูกทำให้ล้าสมัย (Irrelevant) หรืออาจถูกทำลายล้าง (Disrupt) โดยเทคโนโลยีดิจิทัลดังที่เกิดขึ้นแล้วในหลายอุตสาหกรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักบริหารดิจิทัล
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล
  • นักการตลาดดิจิทัล
  • ผู้ปฏิบัติงานด้าน Cyber Security
  • พนักงานองค์การด้านนวัตกรรม
  • พนักงานองค์กรฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนโครงการทางดิจิทัล

จุดเด่นของหลักสูตร

        วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอหลักสูตรที่ชื่อว่าการจัดการนวัตกรรมและการแปรรูปดิจิทัล (Digital Transformation and Innovation Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น (Flexible) ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน Module ที่ตนเองสนใจก่อนเพื่อสนับสนุนการสร้างสมรรถนะเร่งด่วนในด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยเฉพาะ เมื่อเรียนจบในแต่ละ Module นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) โดยในแต่ละ Module จะประกอบด้วยรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ พร้อมกับรายวิชาโครงงาน (Capstone Project) ซึ่งจะเป็นรายวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนประยุกต์ทักษะและสิ่งที่เรียนรู้ใน Module นั้นๆ มาแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจจริง โดยปัญหาจะมาจากหน่วยงานพันธมิตรของวิทยาลัยนวัตกรรมในภาคธุรกิจ

เรียนเป็นModule (Modular learning)

ความร่วมมือใกล้ชิดกับอุตสาหกรรม

        วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการออกแบบหลักสูตร และยังมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันในการดำเนินการเรียนการสอนภายในหลักสูตร อาทิเช่น การนำปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรมมาสร้างโจทย์ปัญหา ให้นักศึกษาแก้ปัญหานั้นๆภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์และผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรมยังมีส่วนร่วมการประเมินผล ความก้าวหน้าในการทำโครงงานหรืองานวิจัย โดยเป็นการประเมินร่วมกันระหว่างผู้แทนภาคอุตสาหกรรมและคณาจารย์

 

คณาจารย์ในหลักสูตร Digital

คณาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในวงการเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ผศ.ดร.ศราวุธ แรมจันทร์

ผู้อำนวยการหลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, 2013

ผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D. in CE (Computer-Aided Engineering and Management), Carnegie Mellon University, Pittsburgh, U.S.A., 2001

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D. (Electrical Engineering), Polytechnic Institute of New York University, U.S.A., 2001

ผศ.ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D. (Finance), National Institte of Development, 2555

ผศ.ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D. (Regional and Rural Development Planning), Asian Institute of Technology, Thailand, 2007

ผศ.ดร.คม คัมภิรานนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D. (Tourism Management), University of Queensland, Australia, 2007

ผศ.ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D. (Information Sciences & Technology), Pennsylvania State University, 2012

ผศ.ดร.นพพล ตั้งจิตพรหม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2013

ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D. (Development Administration), National Institute of Development Administration (NIDA), Thailand, 2550

ดร.มานิต สาธิตสมิตพงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Doctor of Science (Telecommunication Economics), Waseda University, Japan, 2013.

ดร.อำพล ตั้งคนาวนิชย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D. (Electrical Engineering), Osaka University, Japan, 2002

ดร.วศินี หนุนภักดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D. (Global Information and Telecom Studies), Waseda University, Tokyo, Japan, 2012

ดร.อัจฉรา ภูอ่าง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

PhD in Information Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ดร.อรชร อิงคานุวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

ค่าเล่าเรียน

ขั้นตอนการสมัคร [ กรอกใบสมัคร > จ่ายเงิน > ส่งหลักฐาน > สอบ ]

 

รายละเอียดค่าลงทะเบียนต่อเทอม

1. ค่าหน่วยกิต (หน่วยกิตละ 1,800 บาท)
2. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 1,500 บาท
3. ค่าบำรุงห้องสมุด (เหมาจ่าย 4,000 บาทต่อปี)
4. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (เหมาจ่าย 1,600 บาทต่อปี)
5. ค่าธรรมเนียมพิเศษ 20,000 บาท

สนใจรับข่าวสารจากเรา